Algemene Voorwaarden Health Works Fitness

Artikel 1:  Aanmelding, ledenpas en bartegoed

a. Aanmelding vindt plaats door inschrijving via de Health Works website of bij de receptie op een Health Works club. De inschrijving wordt afgerond op de club door ondertekening van het Inschrijfformulier (Machtigingsformulier). Het lidmaatschap vangt aan op de startdatum zoals aangegeven door het lid tijdens de inschrijving. Het lid ontvangt bij inschrijving een ledenpas en een welkomstpakket. De ledenpas geeft toegang tot alle Health Works Fitness clubs. Jongeren vanaf 14 jaar tot en met 17 jaar kunnen zich inschrijven met een handtekening van een ouder cq. verzorger. Jongeren vanaf 14 jaar tot en met 15 jaar mogen alleen trainen onder begeleiding en verantwoordelijkheid van een meetrainend lid van 18 jaar en ouder.

b. De ledenpas is strikt persoonlijk en het lid blijft te allen tijde aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor het gebruik en/of misbruik van de pas. Bij verlies of diefstal of anderszins in het ongerede raken van de clubpas blijven de verplichtingen van kracht. Een vervangende pas kan tegen de prijs van € 10,- worden verkregen waarbij het mogelijke saldo op de pas niet te controleren is en verloren is.

c. Bartegoed voor consumpties in de club kan op de ledenpas via pinnen opgewaardeerd worden bij de receptie. De pas dient te allen tijde een positief saldo te hebben om te kunnen gebruiken. Bij beëindiging van het lidmaatschap wordt een eventueel positief saldo op de ledenpas niet terugbetaald.

d. Een persoon die na opzegging opnieuw een abonnement wil afsluiten bij Health Works Fitness is opnieuw inschrijfgeld verschuldigd. 

 

Artikel 2: Lidmaatschap, betalingsvoorwaarden en opzegging

a. Het lidmaatschap van elke abonnementsvorm kan op ieder moment ingaan en eindigt altijd op de 1ste dag van de abonnementsperiode.  

b. Bij inschrijving dient het 4-wekelijkse abonnementsgeld van de eerste 4 weken en het eenmalige inschrijfgeld van € 27,50 per pin op de club betaald te worden. Voor alle resterende periodes van het contract wordt het abonnementsgeld via automatische incasso gedaan en zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar. Bij een niet tijdige ontvangst van het verschuldigde bedrag door stornering wordt de incasso bij de volgende maandelijkse incasso nogmaals aangeboden zonder kosten. Indien de verschuldigde betaling ook dan niet ontvangen is, zal een aanmaning worden verzonden waarbij €7,50 administratiekosten in rekening gebracht zal worden. Mocht dit ook niet lukken dan wordt de vordering ter incasso uit handen gegeven, waarbij alle kosten voor rekening van de pashouder zijn.

c. Bij een jaarcontract geldt altijd een proefperiode van 7 dagen waarin je jouw lidmaatschap kunt beëindigen zonder verdere verplichtingen. Je moet ons dit voor de 8e dag na jouw inschrijving laten weten bij de receptie op de club via het Opzegformulier. Het lidmaatschap eindigt dan aan het eind van de eerste periode. Het Opzegformulier dient door zowel het lid als een medewerker van Health Works Fitness ondertekend te worden.

d. Bij een jaarcontract dient de opzegging uiterlijk 1 kalendermaand voor het einde van de contractuele einddatum plaats te vinden, bij een contract voor 52 of 104 weken is dat uiterlijk 4 weken voor het einde van de contractuele einddatum.

e. Bij een drie maandencontract geldt een looptijd van onbepaalde tijd. Bij opzegging wordt een opzegtermijn van drie kalendermaanden in acht genomen.

f. Bij een maandcontract geldt een looptijd van onbepaalde tijd. Bij opzegging wordt een opzegtermijn van één kalendermaand in acht genomen. Bij een 4-wekelijks contract geldt een looptijd van onbepaalde tijd. Bij opzegging wordt een opzegtermijn van 4 weken in acht genomen.

g. De opzegging van het lidmaatschap gaat via het Opzegformulier. Dit formulier is beschikbaar op elke Health Works Fitness club. Het formulier dient ingevuld en ondertekend te worden door zowel het lid als een medewerker van Health Works.  

h. Na kennisgeving op de club met betrekking tot de afloop van een jaarcontract, 52-weken contract of 104-weken contract dient men een keuze te maken uit één van de beschikbare abonnementsvormen van Health Works Fitness en een nieuw abonnement af te sluiten. Zolang geen opzegging via het Opzegformulier is gedaan wordt het lidmaatschap bij een bestaande automatisch voortgezet voor onbepaalde tijd. Er geldt vanaf dat moment een opzegtermijn van respectievelijk een maand, 4 weken en 4 weken. Health Works Fitness behoudt zich het recht voor om een lidmaatschap te beëindigen indien het lid geen keuze maakt uit de beschikbare abonnementsvormen.

i. Bij een eerdere opzegging via het Opzegformulier dan waarop het lidmaatschap contractueel eindigt blijft het lid het periodieke abonnementsgeld verschuldigd voor de resterende looptijd van het contract.  

j. Health Works Fitness behoudt zich het recht voor een lidmaatschap te beëindigen indien een lid zich op aangeven van de medewerkers niet gedraagt conform de huisregels. De contributie voor de dan nog resterende periode is opeisbaar.

k. Health Works Fitness behoudt zich het recht voor tarieven te indexeren, tenminste 1 maand voor een prijswijziging worden de leden hiervan in kennis gesteld. Voor de lopende contractduur worden de prijzen niet gewijzigd. 

L. 30-04-2022: Per 1 juli 2022 worden alle abonnementen op maandbasis omgezet naar een 4 wekelijks abonnement.

 

Artikel 3: Openingstijden

a. Health Works Fitness behoudt zich het recht voor om de openingstijden te wijzigen. Op officiële en erkende feestdagen is de club gerechtigd gesloten te zijn. Het lid heeft geen recht op restitutie van het lidmaatschap indien de club gesloten is op deze dagen of tijden. 

 

Artikel 4: Risico en aansprakelijkheid

a. Het gebruik maken van de apparatuur, het volgen van een programma of activiteiten van welke aard ook bij Health Works Fitness is geheel voor eigen risico van het lid. Health Works Fitness en alle medewerkers aanvaarden geen enkele aansprakelijk voor door het lid of derden geleden schade.

b. Health Works Fitness en alle personeel of hulpverleners in de club aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, letsel, verlies of diefstal van eigendommen van het lid of derden.

c. Het lid is aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigendommen van Health Works Fitness, indien deze schade aan nalatigheid en/of schuld van het lid is te wijten. 

 

Artikel 5: Huisregels

a. Het lid wordt geacht op de hoogte te zijn van de huisregels van de club en hiernaar te handelen. De huisregels hangen in de club en zijn te downloaden van de website www.healthworks.eu.  

 

Artikel 6: Algemene voorwaarden, toepasselijk recht, privacy

a. Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten van Health Works Fitness is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing

b. Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen het lid en Health Works Fitness zullen worden beslecht door een bevoegde rechter.  

c. Door inschrijving verklaart het lid de algemene voorwaarden en de huisregels van Health Works Fitness te accepteren.

d. Health Works Fitness is gerechtigd de huisregels en algemene voorwaarden te wijzigen. Na wijziging zijn deze van toepassing voor zowel bestaande als nieuwe leden.

e. Health Works Fitness als verwerkingsverantwoordelijke houdt zich aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt en gaat vertrouwelijk met haar klantgegevens om. Persoonlijke gegevens van klanten, sollicitanten, assessoren, instructeurs, trainers en bezoekers van onze websites en evenementen worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

f. Health Works Fitness deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een Verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. 

 

November 2020