Artikel 1: Aanmelding, ledenpas en bartegoed

 1. Aanmelding vindt plaats door inschrijving via de Health Works website of bij de receptie op een Health Works club. De inschrijving wordt afgerond op de club door ondertekening van het Inschrijfformulier (Machtigingsformulier). Het lidmaatschap vangt aan op de startdatum zoals aangegeven door het lid tijdens de inschrijving. Het lid ontvangt bij inschrijving een ledenpas en een welkomstpakket. De ledenpas geeft toegang tot alle Health Works Fitnessclubs. Jongeren vanaf 14 jaar tot en met 17 jaar kunnen zich inschrijven met een handtekening van een ouder cq. verzorger. Jongeren vanaf 14 jaar tot en met 15 jaar mogen alleen trainen onder begeleiding en verantwoordelijkheid van een meetrainend lid van 18 jaar en ouder.
 2. De ledenpas is strikt persoonlijk en het lid blijft te allen tijde aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor het gebruik en/of misbruik van de pas. Bij verlies of diefstal of anderszins in het ongerede raken van de clubpas blijven de verplichtingen van kracht. Een vervangende pas kan tegen de prijs van € 10,- worden verkregen.
 3. Bij een abonnement met Yanga toegevoegd wordt er per 4 weken €4,50 extra geïncasseerd tot beëindiging van het lidmaatschap of tot de eerstvolgende periode dat het lid stopt met Yanga als toevoeging op het lopende abonnement. Bij de 1e periode waarbij de club Yanga als proef aan het lid aanbiedt dient het lid zelf bij de balie aan te geven Yanga van het abonnement af te halen zodra het lid geen Yanga meer als toevoeging wil bij de 4-wekelijkse afschrijving bij het abonnement.
 4. Een persoon die na opzegging opnieuw een abonnement wil afsluiten bij Health Works Fitness is opnieuw inschrijfgeld verschuldigd.

Artikel 2: Lidmaatschap, betalingsvoorwaarden en opzegging

 1. Het lidmaatschap van elke abonnementsvorm kan op ieder moment ingaan en eindigt altijd aan het einde van een 4-wekelijkse periode.
 2. Bij inschrijving dient het 4-wekelijks abonnementsgeld van de eerste periode en het eenmalige inschrijfgeld van € 27,50 per pin op de club betaald te worden. Voor alle resterende perioden van het contract wordt het 4-wekelijks abonnementsgeld via automatische incasso gedaan en zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar. Bij een niet tijdige ontvangst van het verschuldigde bedrag door stornering wordt de incasso bij de volgende incasso nogmaals aangeboden zonder kosten. Indien de verschuldigde betaling ook dan niet ontvangen is, zal een aanmaning worden verzonden waarbij €7,50 administratiekosten in rekening gebracht zal worden. Mocht dit ook niet lukken dan wordt de vordering ter incasso uit handen gegeven, waarbij alle kosten voor rekening van de pashouder zijn.
 3. Bij een jaarcontract (SMART) of 2-jaarscontract (PRO) geldt een bedenktijd van 7 dagen waarin je jouw lidmaatschap kunt beëindigen zonder verdere verplichtingen. Je kunt dit doen in de 1e week dat je lid bent geworden en je moet ons dit voor de 8e dag van de desbetreffende periode laten weten bij de receptie op de club via het Opzegformulier. Het lidmaatschap eindigt dan aan het eind van die 1e 4-wekelijkse periode. Het Opzegformulier dient door zowel het lid als een medewerker van Health Works Fitness ondertekend te worden.
 4. Bij een (1 of 2) jaarcontract dient de opzegging minstens 4 weken voor het einde van de contractuele einddatum plaats te vinden.
 5. Bij een FLEX (4 wekelijks opzegbaar)contract geldt een looptijd van onbepaalde tijd. Bij opzegging wordt een opzegtermijn van 4 weken in acht genomen.
 6. De opzegging van het lidmaatschap gaat via het Opzegformulier. Dit formulier is beschikbaar op elke Health Works Fitnessclub. Het formulier dient ingevuld en ondertekend te worden door zowel het lid als een medewerker van Health Works.
 7. Na kennisgeving op de club met betrekking tot de afloop van een 1 of 2 jaarcontract dient men een keuze te maken uit één van de beschikbare abonnementsvormen van Health Works Fitness en een nieuw abonnement af te sluiten. Zolang geen opzegging via het Opzegformulier is gedaan wordt het lidmaatschap bij een jaarcontract automatisch voortgezet voor onbepaalde tijd. Er geldt vanaf dat moment een opzegtermijn van 4 weken. Health Works Fitness behoudt zich het recht voor om een lidmaatschap te beëindigen indien het lid geen keuze maakt uit de beschikbare abonnementsvormen.
 8. Bij een eerdere opzegging via het Opzegformulier dan waarop het lidmaatschap contractueel eindigt blijft het lid het 4-wekelijks abonnementsgeld verschuldigd voor de resterende looptijd van het contract.
 9. Bij een bevriezing zal de einddatum van het contract verzet worden met exact dezelfde periode van de bevriezing. Indien een lid een bevriezing aanvraagt en deze door Health Works Fitness goedgekeurd wordt accepteert het lid automatisch deze verlenging van het contract. De kosten van het abonnement zullen gerekend worden over de periode van de actieve periode. Indien door de bevriezing het contract doorloopt over een periode waar de kosten hoger liggen (door inflatieaanpassing) wordt het lid geacht hiermee akkoord te zijn.
 10. Health Works Fitness behoudt zich het recht voor een lidmaatschap te beëindigen indien een lid zich op aangeven van de medewerkers niet gedraagt conform de huisregels. De contributie voor de dan nog resterende periode is opeisbaar.
 11. Health Works Fitness behoudt zich het recht voor tarieven te indexeren. 
 12. Bij eerdere beëindiging van ieder contract bij Health Works Fitness komen tegelijkertijd alle acties te vervallen.

Artikel 3: Openingstijden

 1. Health Works Fitness behoudt zich het recht voor om de openingstijden te wijzigen. Op officiële en erkende feestdagen is de club gerechtigd gesloten te zijn. Het lid heeft geen recht op restitutie van het lidmaatschap indien de club gesloten is op deze dagen of tijden.

Artikel 4: Risico en aansprakelijkheid

 1. Het gebruik maken van de apparatuur, het volgen van een programma of activiteiten van welke aard ook bij Health Works Fitness is geheel voor eigen risico van het lid. Health Works Fitness en alle medewerkers aanvaarden geen enkele aansprakelijk voor door het lid of derden geleden schade.
 2. Health Works Fitness en alle personeel of hulpverleners in de club aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, letsel, verlies of diefstal van eigendommen van het lid of derden.
 3. Het lid is aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigendommen van Health Works Fitness, indien deze schade aan nalatigheid en/of schuld van het lid is te wijten.

Artikel 5: Huisregels

 1. Het lid wordt geacht op de hoogte te zijn van de huisregels van de club en hiernaar te handelen. De huisregels hangen in de club en zijn te downloaden van de website www.healthworks.eu

 Artikel 6: Algemene voorwaarden, toepasselijk recht, privacy

 1. Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten van Health Works Fitness is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing
 2. Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen het lid en Health Works Fitness zullen worden beslecht door een bevoegde rechter.
 3. Door inschrijving verklaart het lid de algemene voorwaarden en de huisregels van Health Works Fitness te accepteren.
 4. Health Works Fitness is gerechtigd de huisregels en algemene voorwaarden te wijzigen. Na wijziging zijn deze van toepassing voor zowel bestaande als nieuwe
 5. Health Works Fitness als verwerkingsverantwoordelijke houdt zich aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt en gaatvertrouwelijk met haar klantgegevens om. Persoonlijke gegevens van klanten, sollicitanten, assessoren, instructeurs, trainers en bezoekers van onze websites en evenementen worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.
 6. Health Works Fitness deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een Verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Augustus 2023