INLEIDING
Deze website en/of phone apps (gezamenlijk: “de Website”) is het eigendom van Health Works Fitness, statutair gevestigd en kantoorhoudende in (1217 WJ) Hilversum, aan het Joop van den Endeplein 1.

AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID
De op deze Website opgenomen informatie is met de grootste zorg samengesteld. De Gebruiker accepteert dat deze Website technische onvolkomenheden of typefouten kan bevatten. Health Works Fitness is in geen geval aansprakelijk voor directe, indirecte, incidentele, bijzondere of gevolgschade die voortvloeit uit of op enigerlei wijze verband houdt met het gebruik van deze Website of met enige vertraging in of onmogelijkheid van het gebruik van deze Website, of van informatie, software, producten en diensten die via deze Website wordt/worden verkregen, of die anderszins voortvloeit uit het gebruik van deze Website, ongeacht of dit op basis is van contract, een onrechtmatige daad, strikte aansprakelijkheid of anderszins.

Het hierboven gestelde is niet van toepassing in geval van opzet of grove nalatigheid van de kant van Health Works Fitness.

LINKS NAAR WEBSITES VAN DERDEN
Deze Website kan links of verwijzingen bevatten naar (delen van) websites die worden onderhouden door derden. De op deze websites aangeboden informatie, producten of diensten worden op geen enkele wijze door Health Works Fitness geëxploiteerd of gecontroleerd. Links en verwijzingen naar derden worden uitsluitend opgenomen als dienstverlening aan Gebruikers en houden op geen enkele wijze een aanbeveling in door Health Works Fitness. De verantwoordelijkheid voor het gebruik van links en verwijzingen naar websites van derden berust uitsluitend bij Gebruiker.

Derden die links naar deze Website wensen aan te brengen dienen voorafgaand daaraan Health Works Fitness daarvan in kennis te stellen. Health Works Fitness behoudt zich het recht voor toestemming voor het aanbrengen van dergelijke links te weigeren. Mocht Health Works Fitness toestemming geven voor deze links, dan rust er op Health Works Fitness echter geen enkele verplichting om op haar beurt een link naar de website van de betreffende derde aan te brengen.

VRIJWARING
Gebruiker verklaart, als voorwaarde voor het gebruik van deze Website, dat hij/zij Health Works Fitness zal vrijwaren voor en tegen alle aansprakelijkstellingen, kosten (inclusief juridische kosten) en schadevergoedingen die voortvloeien uit vorderingen die het gevolg zijn van het gebruik door Gebruiker van deze Website.

WIJZIGINGEN VAN DEZE VOORWAARDEN
Health Works Fitness behoudt zich het recht voor deze Voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Gebruiker is ervoor verantwoordelijk deze Voorwaarden, die door opname op deze Website doorlopend ter beschikking staan van Gebruiker, regelmatig te raadplegen. Door na wijzigingen in de Voorwaarden gebruik te blijven maken van deze Website aanvaardt Gebruiker deze wijzigingen.

 

Versie d.d. september 2018